Forskningsprojekt inom ventilation

Runt om i världen pågår en mängd olika forskningsprojekt inom ventilation. Här beskrivs några av dem kort.

Massachusettsstudien
I Massachusetts i USA har Don Milton vid Harvard lett en stor fältstudie där man studerade hur mycket människor påverkas av bland annat graden av ventilation. De som arbetade i utrymmen där man bara följde minimikraven på luftflöde hade 50 procent högre sjukfrånvaro än de som arbetade i utrymmen där luftflödet var dubbelt så stort. Den årliga förlusten i produktivitet för dem som jobbade i den sämre miljön beräknades till 400 dollar per person. Anledningen till att sänka luftflödet är nästan alltid att spara energi och därmed kostnader för uppvärmning. Forskningen i Massachusetts visar att förlusten i produktivitet är betydligt större än besparingen som görs på energin.

Värmlandsstudien

År 2000 kontaktade forskarna Jan Sundell och Carl-Gustaf Bornehag alla familjer i Värmland, 14 000 stycken, som hade barn mellan 1 och 6 år. Man ställde ett antal frågor i en enkät. Föräldrar till 11 000 barn i 8 000 familjer svarade på enkäten som därmed med god marginal blev världens största undersökning om hur innemiljön påverkar barns hälsa. Undersökningen genomförs av både medicinare och ingenjörer. Det man letar efter är samband mellan inneluften och barnens hälsa. 400 barn (200 helt friska, 200 svårt allergiska eller astmatiska) har valts ut till en fördjupad studie rörande samband mellan inomhusmiliö och sjukdom:
1. Barnen har genomgått en mycket omfattande läkarundersökning 
2. Deras hemmiljö har studerats noggrant, genom besiktningar och mätningar. Vilka föroreningar finns där? Hur ser ventilationen ut? Vad påverkar? 

Studien har pågått i fyra år och man kan konstatera att ventilationen har betydelse för hur bra barnen mår. Bland annat har man mätt kondens på sovrumsfönster. Om det blir mycket kondens betyder det att ventilationen är dålig – mycket kondens på sovrumsfönstret på morgonen ser ut att öka risken för att barnen ska få allergi eller astma. Ett tvåglasfönster med mer än 5-6 cm kondens är en varningssignal. Studien kommer troligen att pågå i flera decennier och drivs av DTU i samarbete med SP och Karlstads Universitet samt ett 20-tal andra institutioner i Danmark, Sverige, Norge, Holland och USA. Den heter ”Dampness in Buildings and Health” och har det övergripande syftet att förstå varför människor blir sjuka i hus med fuktskador.

Mer allmän information om ventilation finner du här.