Billiga delar till ventilationssystem

Ventilationssystem – definition

Hur definierar vi ett ventilationssystem?

Vi vet ju vilken uppgift ett ventilationssystem har. Detta innebär att vi måste ha kontroll över hur luftflödena bortförs och tillförs till en lokal eller byggnad, för att kunna säkerställa att det är ren tilluft som vi tillför.

System, som bygger på att tilluften tillförs byggnaden via det undertryck, som ett frånluftsystem alstrar (åstadkommer), kan därför ej alltid klassas som ett ventilationssystem. Detta beror på, att tilluften i dessa fall kommer in genom alla de otätheter, som finns i byggnadsskalet. Detta innebär, att en stor del av tilluften kan komma in via förorenade utrymmen, som t.ex. krypgrunder m.m. Det är vår uppfattning, att ventilationsbranschen inte kan ta ansvar för luftkvaliteten i de byggnader som saknar balanserade ventilationssystem. Såväl tilluften som frånluften måste enligt vår uppfattning transporteras på ett kontrollerat sätt med hjälp av fläktar.

Ventilationssystem - så fungerar det
Så fungerar ett ventilationssystem.

Ett ventilationssystem, anser vi därför ska ha såväl till- som frånluftsfläktar. Om systemlösningar, som saknar tilluftsfläktar kallas för ventilationssystem, anser vi detta vara ett sätt att vilseleda beställare, husägare, beslutsfattare och allmänhet. Vi måste göra klart för alla i ventilationsprocessens ansvariga beställare, beslutsfattare, konsulter och entreprenörer att det är viktigt, att vi kan lita på, att våra ventilationssystem kommer att fungera under överskådlig tid och skapa en bra luftkvalitet. En sådan garanti kan vi inte ge om vi inte har kontroll över såväl till- som frånluftsflöden. Detta är en i grunden mycket viktig slutsats. Vi är emellertid medvetna om att det inte går att hindra folk inom vare sig bygg- eller installationsbranschen att kalla de system – som baserar sig på undertryck, för ventilationssystem. Vårt budskap blir därför att vi måste ställa krav på balanserade ventilationssystem i byggnader där människor vistas, dvs. där både till- och frånluftsflödena är fläktstyrda och korrekt injusterade.

Definitionen av ett ventilationssystem blir sålunda:

Ett ventilationssystem är ett system för luftutbyte i en lokal eller byggnad där såväl tilluften som frånluften transporteras med hjälp av fläktar via en installation, och där balans råder mellan till- och frånluftsflöden.

Läs mer om vikten av bra ventilation i hemmet.